Dinámica sucesional tras el abandono y recuperación del matorral mediante pastoreo controlado. Experiencia en un sector de la montaña de León

  1. Álvarez Martínez, Javier
Supervised by:
  1. Antonio Gómez Sal Director
  2. Rosario Fanlo Domínguez Director

Defence university: Universitat de Lleida

Fecha de defensa: 06 April 2001

Committee:
  1. Angel Casado Miguel Chair
  2. Cristina Chocarro Gómez Secretary
  3. Conchita Carpintero Gigosos Committee member
  4. Carlos Cantero Martínez Committee member
  5. Frederic Fillat Estaqué Committee member

Type: Thesis

Teseo: 51458 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

Les característiques orogràfiques i climàtiques del territori espanyol exigeixen que la utilització del sòl en gran part del mateix, degui portar-se a terme amb un criteri de conservació dels recursos. La seva òptima gestió s'aconsegueix en molts casos amb la intervenció de sistemes ramaders extensius fonamentats en explotacions de baix cost. No per això resulta fàcil el seu maneig, a l'interaccionar múltiples factors que impliquen un elevat nivell de coneixements. En els sistemes ramaders extensius, el pastizal herbaci és el recurs que juga un paper més destacat com abastidor d'aliment durant llargues èpoques de l'any, tant per als ungulados domèstics com per als silvestres; aquests últims, també obtenen del pastizal l'aliment amb el que cobreixen la major part de les seves necessitats durant l'any, si les condicions climàtiques, sobretot la neu, el permeten. ------------------------------------------------------------------ Traducció del castellà al català gràcies a: + interNOSTRUM: Sistema de traducció automàtica castellà-català + Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics Universitat d'Alacant http://www.torsimany.ua.es ------------------------------------------------------------------ RESUMEN: Las características orográficas y climáticas del territorio español exigen que la utilización del suelo en gran parte del mismo, deba llevarse a cabo con un criterio de conservación de los recursos. Su óptima gestión se consigue en muchos casos con la intervención de sistemas ganaderos extensivos basados en explotaciones de bajo coste. No por ello resulta fácil su manejo, al interaccionar múltiples factores que implican un elevado nivel de conocimientos. En los sistemas ganaderos extensivos, el pastizal herbáceo es el recurso que juega un papel más destacado como abastecedor de alimento durante largas épocas del año, tanto para los ungulados domésticos como para los silvestres; estos últimos, también obtienen del pastizal el alimento con el que cubren la mayor parte de sus necesidades durante el año, si las condiciones climáticas, sobre todo la nieve, lo permiten.