Els Sons del paper perforataproximacions multidisciplinàries al fenomen de la pianola /

  1. Roquer Gonzalez, Jordi
Supervised by:
  1. Jaume Ayats Abeyà Director

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de defensa: 20 June 2017

Committee:
  1. Enrique Cámara de Landa Chair
  2. Francesc Cortès Mir Secretary
  3. Miquel Térmens Graells Committee member

Type: Thesis

Teseo: 479879 DIALNET lock_openDDD editor

Abstract

Al llarg de les tres primeres dècades del segle XX la pianola va representar un autèntic fenomen de masses. La seva història, avui oblidada, ens apropa al naixement de les grans indústries musicals, a la difusió massiva de música enregistrada i al canvi de paradigma que implicà el fet de disposar de la música desitjada en el moment escollit. Aquesta tesi planteja una aproximació al fenomen des de diversos punts de vista. En primer lloc presentem un apropament històric a la pianola fent especial èmfasi en el binomi entre les diverses tecnologies associades a l’instrument i l’ús social que d’elles se’n desprèn. L’estudi dels dos principals sistemes de reproducció dels rotlles de pianola ens permet conèixer uns mercats, unes estètiques i unes actituds que són part del substrat sobre el qual avui conceptualitzem les activitats musicals contemporànies, pràcticament totes vinculades a la relació entre producte i mercat. En segon lloc, i com a conseqüència lògica del que s’exposa al primer capítol, presentem una radiografia sobre la dimensió social del fenomen, endinsant-nos en els discursos mediàtics i les estratègies de màrqueting de les principals empreses del sector, però també en la seva presència a la premsa escrita. El capítol tercer se centra en l’activitat de la indústria de la pianola a Catalunya, activitat liderada de manera indiscutible per l’empresa Rollos Victoria de la Garriga. Les recerques portades a terme en aquest terreny no només han permès documentar qüestions inèdites del passat de la nostra indústria musical –una indústria d’un abast sorprenent– sinó també localitzar obres inèdites en rotlles de pianola de compositors com Manuel Blancafort, Frederic Mompou o Joaquín Rodrigo. En el decurs del treball, la rellevància d’aquestes troballes, així com la constatació del fet que estàvem obrint un camp d’estudi tant prometedor com desatès per la musicologia, va fer obvia la necessitat de disposar d’un sistema de digitalització especialitzat per a rotlles de pianola. El capítol quart de la tesi, descriu el procés de col·laboració amb diversos equips d’enginyeria fins a arribar a l’obtenció d’aquest sistema amb el qual, actualment, podem plantejar projectes de preservació d’aquest suport sonor. Aquest quart capítol, per tant, és el testimoni d’un procés vers l’obtenció de models de tecnologia aplicada a la preservació d’arxius sonors, un camp indiscutiblement necessari per a la disciplina musicològica. Gràcies als projectes de digitalització engegats durant l’elaboració de la tesi, s’han pogut explotar algunes eines per a l’anàlisi gràfica dels rotlles, eines que es mostren en el capítol cinquè, on, a partir dels materials digitalitzats, es presenten algunes propostes per a l’anàlisi de paràmetres musicals específics. Finalment, el sisè i darrer capítol es val de les eines analítiques proposades en el capítol precedent per a desgranar alguns elements d’interès sobre les troballes més rellevants sorgides de les recerques vinculades a la tesi.