Domaine: Traducción e Interpretación

Docteure à l Universidad de Salamanca avec la thèse Sátira e caricatura na poesia herói-cómica setecentista 2021. Dirigée par Dr/a. Pedro Serra.