Publications (6)

2021

  1. Alfonso X e a organización do espazo galego: o final dos tenentes?

    Afonso X e Galicia (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 1-30

  2. As viaxes interiores: as relacións entre territorios galegos na época medieval

    Viajeros: de la Antigüedad al Nuevo Mundo (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 21-35

2019

  1. Presares: comitatum, commisso, territorio? Dimensión documental e espacial dun topónimo abandonado

    Cuadernos de estudios gallegos, Tomo 66, Núm. 132, pp. 77-105